§KODEKS PRACY
 
Kodeks Pracy
dział I
dział II
dział III
dział IV
dział V
dział VI
dział VII
dział VIII
dział IX
dział X
dział XI
dział XII
dział XIII
dział XIV
dział XIV A
dział XV
  

KODEKS PRACY

USTAWA z dnia 26 czerwca 1974 r.

(Dz.U. z 1998 r., Nr 21, poz. 94, zm.: Dz.U. z 1998 r., Nr 106, poz. 668; Dz.U. z 1998 r., Nr 113, poz. 717; Dz.U. z 1999 r., Nr 99, poz. 1152; Dz.U. z 2000 r., Nr 19, poz. 239; Dz.U. z 2000 r., Nr 43, poz. 489; Dz.U. z 2000 r., Nr 107, poz. 1127; Dz.U. z 2000 r., Nr 120, poz. 1268; Dz.U. z 2001 r., Nr 11, poz. 84; Dz.U. z 2001 r., Nr 28, poz. 301; Dz.U. z 2001 r., Nr 52, poz. 538; Dz.U. z 2001 r., Nr 99, poz. 1075; Dz.U. z 2001 r., Nr 111, poz. 1194; Dz.U. z 2001 r., Nr 123, poz. 1354; Dz.U. z 2001 r., Nr 128, poz. 1405; Dz.U. z 2001 r., Nr 154, poz. 1805; Dz.U. z 2002 r., Nr 74, poz. 676; Dz.U. z 2002 r., Nr 135, poz. 1146; Dz.U. z 2002 r., Nr 196, poz. 1660; Dz.U. z 2002 r., Nr 199, poz. 1673; Dz.U. z 2002 r., Nr 200, poz. 1679; Dz.U. z 2003 r., Nr 166, poz. 1608; Dz.U. z 2003 r., Nr 213, poz. 2081; Dz.U. z 2004 r., Nr 96, poz. 959; Dz.U. z 2004 r., Nr 99, poz. 1001; Dz.U. z 2004 r., Nr 120, poz. 1252; Dz.U. z 2004 r., Nr 240, poz. 2407; Dz.U. z 2005 r., Nr 10, poz. 71)

Stan prawny obowiązujący od 1 marca 2005

Preambuła (skreślona). 


DZIAŁ PIERWSZY. Przepisy ogólne

Rozdział I. Przepisy wstępne
Rozdział II. Podstawowe zasady prawa pracy
Rozdział II a. Równe traktowanie w zatrudnieniu
Rozdział II b. Nadzór i kontrola przestrzegania prawa pracy
Rozdział III. (skreślony)


DZIAŁ DRUGI. Stosunek pracy

Rozdział I. Przepisy ogólne
Rozdział II. Umowa o pracę

Rozdział III. Stosunek pracy na podstawie powołania, wyboru, mianowania oraz spółdzielczej umowy o pracę


DZIAŁ TRZECI. Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia

Rozdział I. Ustalanie wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń związanych z pracą
Rozdział I a. Wynagrodzenie za pracę
Rozdział II. Ochrona wynagrodzenia za pracę
Rozdział III. Świadczenia przysługujące w okresie czasowej niezdolności do pracy
Rozdział III a Odprawa rentowa lub emerytalna
Rozdział IV. Odprawa pośmiertna


DZIAŁ CZWARTY. Obowiązki pracodawcy i pracownika

Rozdział I. Obowiązki pracodawcy
Rozdział II. Obowiązki pracownika
Rozdział II a. Zakaz konkurencji
Rozdział III. Kwalifikacje zawodowe pracowników
Rozdział IV. Regulamin pracy
Rozdział V. Nagrody i wyróżnienia
Rozdział VI. Odpowiedzialność porządkowa pracowników


DZIAŁ PIĄTY. Odpowiedzialność materialna pracowników

Rozdział I. Odpowiedzialność pracownika za szkodę wyrządzoną pracodawcy
Rozdział II. Odpowiedzialność za mienie powierzone pracownikowi


DZIAŁ SZÓSTY. Czas pracy

Rozdział I. Wymiar i rozkład czasu pracy
Rozdział II. Czas pracy w ruchu ciągłym
Rozdział III. Praca w godzinach nadliczbowych
Rozdział IV. Praca w nocy oraz w niedziele i święta
Rozdział V. Przepisy szczególne o czasie pracy
Rozdział VI. (skreślony)


DZIAŁ SIÓDMY. Urlopy pracownicze

Rozdział I. Urlopy wypoczynkowe
Rozdział II. Urlopy bezpłatne


DZIAŁ ÓSMY. Ochrona pracy kobiet oraz mężczyzn wychowujących dziecko


DZIAŁ DZIEWIĄTY. Zatrudnianie młodocianych

Rozdział I. Przepisy ogólne
Rozdział II. Zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę w celu przygotowania zawodowego
Rozdział III. Dokształcanie
Rozdział IIIa. Zatrudnianie młodocianych w innym celu niż przygotowanie zawodowe

Rozdział IV. Szczególna ochrona zdrowia
Rozdział V. Urlopy wypoczynkowe
Rozdział VI. Rzemieślnicze przygotowanie zawodowe


DZIAŁ DZIESIĄTY. Bezpieczeństwo i higiena pracy

Rozdział I. Podstawowe obowiązki pracodawcy
Rozdział II. Prawa i obowiązki pracownika
Rozdział III. Obiekty budowlane i pomieszczenia pracy
Rozdział IV. Maszyny i inne urządzenia techniczne
Rozdział V Czynniki oraz procesy pracy stwarzające szczególne zagrożenie dla zdrowia lub życia
Rozdział VI. Profilaktyczna ochrona zdrowia
Rozdział VII. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe
Rozdział VIII. Szkolenie
Rozdział IX. Środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze
Rozdział X. Służba bezpieczeństwa i higieny pracy
Rozdział XI. Konsultacje w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz komisja bezpieczeństwa i higieny pracy
Rozdział XII. Obowiązki organów sprawujących nadzór nad przedsiębiorstwami
                    lub innymi jednostkami organizacyjnymi państwowymi albo samorządowymi

Rozdział XIII. Przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące wykonywania prac w różnych gałęziach pracy


DZIAŁ JEDENASTY. Układy zbiorowe pracy

Rozdział I. Przepisy ogólne
Rozdział II. Ponadzakładowy układ zbiorowy pracy
Rozdział III. Zakładowy układ zbiorowy pracy


DZIAŁ DWUNASTY. Rozpatrywanie sporów o roszczenia ze stosunku pracy

Rozdział I. Przepisy ogólne
Rozdział II. Postępowanie pojednawcze
Rozdział III. Sądy pracy


DZIAŁ TRZYNASTY. Odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko prawom pracownika

Rozdział I. Wykroczenia przeciwko prawom pracownika
Rozdział II. (skreślony)


DZIAŁ CZTERNASTY. Przedawnienie roszczeń


DZIAŁ CZTERNASTY [a]. Grupowa organizacja pracy


DZIAŁ PIĘTNASTY. Przepisy końcowe